Facebook Pixel
Darmowa wysyłka na terenie Europy

PRAWO DO ODWOŁANIA/ODSTĄPIENIA

Pouczenie dotyczące odstąpienia od umowy na kilka towarów zamówionych przez konsumenta w ramach jednego zamówienia i dostarczone oddzielnie lub na umowę dostawy towarów w kilku częściowych usługach lub kawałkach, lub w przypadku umowy o regularną dostawę towarów w określonym czasie.

Pouczenie

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których nie można przypisać przede wszystkim jego działalności handlowej lub niezależnej działalności zawodowej.

Wycofanie

Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny (§ 11 ust.1 FAGG). Dotyczy to wszystkich zamówień, które są składane na odległość ,drogą elektroniczna, przez E-Mail, telefonicznie, na stronie internetowej, a także bez fizycznej obecności przedstawiciela firmy GentleTent (§ 5a ust.2). Okres karencji wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować Firmę GentleTent GmbH, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy za pomocą jasnego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem). W tym celu może być użyty modelowy formularz odstąpienia od transakcji znajdujący się na stronie Internetowej GentleTent, ale nie jest to obowiązkowe w przypadku odstąpienia. Aby zastosować się do okresu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem okresu odstąpienia od umowy, nawet jeśli towary dotrą do firmy GentleTent w rozsądnym, proporcjonalnym czasie po upływie 14-dniowego okresu, odstąpienie będzie uznane. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać złożone w ciągu 14 dni od daty wejścia w posiadanie towaru przez klienta lub osoby trzeciej wyznaczonej przez klienta, który nie jest przewoźnikiem. Oświadczenie prosimy przesłać pocztą na adres:

GentleTent Ltd
Khleslplatz 8
1120 Wiedeń, Austria

lub pocztą elektroniczną na adres
support@gentletent.com lub office@gentletent.com

To prawo odstąpienia nie ma zastosowania do produktów wykonanych na zamówienie, które zostały specjalnie wykonane na podstawie specjalnego zamówienia przez klientów oraz do uszkodzonych towarów lub produktów, które nie odpowiadają ewentualnemu zwrotowi ze względu na ich charakter. Podobnie, wszystkie produkty, których cena została zredukowana lub są w sprzedaży zwolnionej od prawa do odstąpienia od umowy. Przepisy prawa do odstąpienia od umowy nie mają również zastosowania w przypadku transakcji zawartych poza siedzibą przedsiębiorstwa, w których opłata uiszczona przez klienta nie przekracza kwoty 50,00 EUR (§ 1 ust. 2 Z 1 FAGG). W przypadku częściowego anulowania transakcji zostanie zwrócona kwota adekwatna do wartości zwrotu.

Konsekwencje odwołania

W razie odstąpienia od niniejszej umowy, zostaną Tobie zwrócone wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z oferty innej niż najtańsza oferowana przez nas dostawa standardowa) niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot towaru.

W przypadku zwrotu kosztów użyjemy tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony żadnymi opłatami za zwrot pieniędzy. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do momentu, gdy dostarczysz dowód zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Musisz zwrócić lub przekazać nam towar natychmiast, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem okresu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Koszty za utratę wartości towarów ponosisz tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z błednej przez ciebie obsługi towarów, która nie jest niezbędna do sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Towary muszą być odpowiednio zapakowane w celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy i nie mogą być uszkodzone. Wycofanie jest skuteczne, jeśli deklaracja dotrze do GentleTent 14 dni od daty przejęcia dostawy. Niezwłocznie po wyrażeniu prawa do odstąpienia od umowy klient musi zwrócić towar do firmy GentleTent GmbH lub przekazać je pracownikowi GentleTent GmbH. Jednakże zwrot powinien nastąpić nie niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym klient poinformował GentleTent o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu ponosi klient lub jest zobowiązacy do zwrotu kosztów firmie GenteTent, jeśli Firma GentleTent zorganizuje zwrot dla klienta. Klient musi również ponieść koszty zwrotu, jeśli dostawa została dokonana bezpłatnie.

Jeśli brakują części lub towary w zakresie zwrotu lub jeśli zostały one nieproporcjonalnie do normalnego zużycia uszkodzone przez niewłaściwe użytkowanie, klient musi zapłacić GentleTent odszkodowanie za zmniejszenie wartości rynkowej towarów. Zwrot zapłaconej kwoty jest zwykle dokonywany przelewem bankowym na konto kupującego. W żadnym wypadku klient nie zostanie obciążony żadnymi opłatami za zwóconą kwotę. Jeśli kupujący i posiadacz towaru są dwiema różnymi osobami, kwota będzie zwócona kupującemu. Posiadacz rachunku musi upewnić się, że dane jego kontabankowego są prawidłowo podane i w całości. Zwrot kwoty powinien nastąpić niezwłocznie jednak nie przed otrzymaniem przez firmę Gentle Tent zwracanego towaru.

Wyłączenie lub przedwczesny upływ prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia nie ma zastosowania do umów o dostawę towarów, które nie są serynie produkowane lecz na wyraźne życzenie klienta i do wytwarzania, których decydujący jest indywidualny wybór lub określenie przez nabywcę życzeń, które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Prawo do odstąpienia wygasa przedwcześnie w przypadku umów dostawy zapieczętowanych towarów, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie nadają się do zwrotu, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie oraz na dostawę towarów, jeżeli są one nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami ze względu na ich charakter.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i wyślij go z powrotem.

Pobierz: Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Download: Muster-Widerrufsformular

Na górze